Najem hotelskega in restavracijskega perila

POGOJI DOBAVE

1. Servis (v nadaljevanju SM) za zgoraj navedeno podjetje (v nadaljevanju stranka) obsega, nakup najemnega perila, strokovni dezinfekcijski negi v v naprej dogovorjenih časovnih intervalih , namenskem vzdrževanju, ustreznega skladiščenja perila, brezplačni zamenjavi v primeru normalne obrabe kot tudi prevzem in dostavo perila na centralnem prevzemnem mestu dostopnem za vozičke z kolesi. Dodatne stroške zaradi preseganja teh okvirov prevzema stranka. 

2. Najemno perilo je in ostaja lastnina SM in se lahko vzdržuje samo v pralnicah SM ali s strani SM pooblašene pralnicve. Brez soglasja SM stranka ne sme delno ali v celoti začasno ali dokončno prenesti perila na nekoga tretjega ali omogočiti nekomu tretjemu uporabo perila. Stranka se obvezuje v celoti najemati perilo pri SM.

3. Pogodba je sklenjena za nedoločen čas in jo je možno odpovedati ob koncu leta s 6 mesečnim odpovednim rokom. Stranka ima pravico odpovedati pogodbo šele po preteku štirih let od začetka izvajanja pogodbe. Pogodba se začne izvajati s prvo dobavo perila.

4. Obračun se izvaja po dobavljenem perilu, vendar najmanj v višini dogovorjenega odstotka od količine perila danega na razpolago stranki. 

5. Dokazljiva povečanja proizvodnih in materialnih stroškov dajejo SMP-u pravico do sorazmernega povečanja cen. 

6. Sprejem dobave perila velja kot potrdilo polnoštevilčnosti in ustrezne kakovosti. Za količino kosov, ki jih je potrebno dobaviti, je merodajno štetje pri SMP. Pripombe in pomanjkljivosti je potrebno SMP javiti v roku 24 ur v pismu, po faksu ali e-pošti. 

7. Znesek na računu se plača bres skonta. V primeru zakasnitve pri plačilu je SM upravičen obračunati zakonske obresti. Plačila se, ne glede na sklic, vedno knjižijo na  najstarejšo odprto terjatev. Če najemnik zapadlih terjatev ne poravna v roku enega tedna od opomina in obvestila o prekinitvi pogodbe, je SMP upravičen prekiniti pogodbo, z upoštevanjem 1-tedenskega odpovednega roka.

8. Stranka odgovarja za vse namerno poškodovane kose perila, kot ttudi za vso odtujeno perilo. SM te kose perila nadomesti proti plačilu.

9. Dobropisi za vrnjeno neuporabljeno perilo niso možni, ker je le tega iz higijenskih razlogov potrebno ponovno dezinficirati.

10. Vsi dodatni transportni stroški se obračunavajo posebej

11. V primeru trajnejših prekinitev najema (obnove, sezonske prekinitve ipd.) je stranka obvezna - v primeru, da SM zahteva-  dati najemno perilo SM na razpolago. V nasprotnem je SM upravičen, da en krat mesečno izstavi račun za uporabnino celotne količine perila. 

12. Stranka mora ob zaključku pogodbe od SM odkupiti vso perilo, ki ga je SM dal narediti izključno za pogodbeno stranko. SM to perilo  stranki obračuna v skladu z veljavno amortazicijsko stopnjo. V odpovednem času zmanjšanja stanj niso dovoljena.

13. V primeru predčasne odpovedi pogodbe nosti stranka vse zaradi tega nastale stroške. Prav tako mora stranka plačati tudi odškodnino za izpad dohodkov. 

14. SM ni odgovoren za posledično nastale stroške. SM ne zavaruje najemnega tekstila. 

15. Pristojno je krajevno sodišče sedeža SM.  

 

Najem čistilnih preprog

POGOJI DOBAVE

1. Storitev obsega dobavo očiščenih in sveže vzdrževanih čistilnih preprog v zamenjavo za eno število rabljenih čistilnih preprog v časovnih presladkih, ki so dogovorjeni na prvi strani. 

2. Najete čistilne preproge so in ostajajo izključno lastnina SALESIANER MIETTEX PERITEKS-a, v nadaljevanju "SMP".

3. Ta pogodba se sklene za nedoločen čas. Najemnik jo lahko odpove ob koncu koledarskega leta z upoštevanjem 6-mesečnega odpovednega roka s priporočenim pismom, vendar s strani najemnika ne pred iztekom treh let in ob pogoju, da ima poravnane vse zapadle obveznosti do SMP. Pogodba je sklenjena, ko jo najemnik podpiše in ko jo SMP pisno potrdi ter se prične izvajati s prvo dobavo SMP. Najemnik se obvezuje, da bo v primeru, če ne bo upošteval dogovorjenega trajanja pogodbenega razmerja, plačal penale v višini 50% izgubljenega prometa na osnovi neizpolnjene veljavnosti pogodbe.

Med  odpovednim rokom  zmanjšanje števila  čistilnih preprog v najemu ni dopustno.

4. Dobropisi za vrnjene neuporabljene čistilne preproge niso možni. Čistilne preproge je potrebno namreč iz higienskih vzrokov ponovno očistiti.

5. Znesek računa je potrebno poravnati v 15-ih dneh po datumu izdaje računa, brez popusta. V primeru zamude plačila ima SMP pravico zaračunati 12% zamudne obresti letno oz. zakonsko določene zamudne obresti, če so te višje, kot tudi vse dajatve in stroške vnovčenja. 

Plačila se, ne glede na sklic, vedno knjižijo na  najstarejšo odprto terjatev.

Pogodbeni strani soglašata, da  bo najemnik plačeval obveznosti za dobavljeno blago ali storitve s plačilnim nalogom, medsebojnim ali verižnim pobotom, cesijo ali asignacijo. Najemodajalec soglaša, da se v primeru plačila s plačilnim nalogom denarne obveznosti izpolnjujejo na katerikoli transakcijski račun v lasti najemodajalca pri katerikoli banki, pri kateri ima najemodajalec odprt račun, ne glede na to, katera številka transakcijskega računa je navedena na posameznem računu, ki je osnova za izvedbo plačila.

Če najemnik zapadlih terjatev ne poravna v roku enega tedna od opomina in obvestila o prekinitvi pogodbe, je SMP upravičen prekiniti pogodbo, z upoštevanjem 1-tedenskega odpovednega roka. 

Če najemnik ne omogoči opravljanja storitve, je SMP upravičen, da za nastale stroške zaračuna 70% dogovorjenega plačila storitve.

6. Najemnik lahko čistilne preproge uporablja le v dogovorjene namene. Za izgube ali večje poškodbe čistilnih preprog je najemnik odgovoren povrniti nadomestno vrednost.

7. Stranka se obveže, da bo med trajanjem pogodbe najemala čistilne preproge izključno pri SMP.

8. Dokazljiva povečanja proizvodnih in amterialnih stroškov dajejo SMP-u pravico do sorazmernega povečanja cen.

9.Navedeni pogoji veljajo prav tako za vsa dodatna naročila.

10. V primeru spora je pristojno sodišče in kraj izvršitve v Ljubljani.

 

Zdravstvo

Preambula

Cilj je zagotoviti  varno, kvalitetno in gospodarno oskrbo s tekstilom. Oziraje se na ta cilj si bosta oba pogodbena partnerja tekoče prizadevala optimizirati proces oskrbe. 

1 Določila, smernice in predpostavke

Neodvisno odd vrste oskrbe in mesta pralnice so sledeča določila, smernice in predpostavke v celotnem obsegu v vsakokratno veljavni izdaji za oba pogodbena partnerja obvezujoč sestavni del pogodbe:

1.1 Higienske smernice

"Salesianer Miettex" razpolaga z veljavnim certifikatom higiene, ki je izdan s strani ustrezne neodvisne strokovne ustanove. 

Nega perila v okviru te pogodbe se izvaja v skladu s smernicami veljavnih predpisov za pridobitev certifikata. Pogodbena stranka ima pravico kadarkoli zahtevati kopijo veljavnega ustreznega certifikata.

1.2 Zakonodaja na področju produktov v medicini

SM se obvezuje zagotavljati izpolnjevanje zakonodaje na področju uporabe tekstilij v medicini, kar je opredeljeno z ustreznimi zakonskimi akti.

1.3 Pristojne kontrole

Pogodbena stranka ima pravico izvajati higienske kontrole, kontrole pralnih postopkov in kontrole dela brez predhodne najave. Storške take kontrole prevzema stranka.

2 Predmet pogodbe

"Salesianer Miettex" prevzema v času izvajanja pogodbe oskrbo s tekstilom v okviru

3 Obseg storitve

Storitev "Salesianer Miettex" obsega različna področja oskrbe. Osnovni sestavni del storitve je svetovanje na področju optimizacije in gospodarnosti storitve same.

3.1 Oskrba domov in inkontinenčne podloge

Oskrba domov zajema namenske dostave artiklov v skladu z naročili, kot tudi njihov odvoz. K temu spada:

 

 • dostava in odvoz higienskih in ustreznih artiklov na dogovorjena mesta v namenskih transportnih sredstvih, 
 • zagotovitev ustreznih organizacijskih sredstev (na primer dobavnic), 
 • dostava artiklov v zavojih.

 

3.1.1 Varianta 1

Decentralizirana dostava in odvoz.

3.1.2 Varianta 2

Centralna dostava in odvoz v skladu z naročili. Za razvoz po oddelkih skrbi stranka sama. 

3.2 Poimensko dodeljena delovna oblačila in razdeljevanje v omarice

Storitev najema delovnih oblačil zajema: individualno pomerjanje, dajanje v uporabo, namensko nego, ustrezna popravila kot tudi poimensko označevanje oblačil. Dodatno storitev obsega:

 

 • nadomestilo oblačil v primeru normalne iztrošenosti,
 • zamenjava v primeru spremembe velikostnih številk,
 • prevzem oblačil v primeru vračila,
 • za nove sodelavce je na razpolago kolekcija za pomerjanje,
 • identifikacija oblačil in sledljivost s pomočjo črtne kode,
 • prevzem umazanih oblačil pri stranki,
 • dostavo negovanih oblačil k stranki,
 • dajanje v uporabo omaric za čista oblačila in zbiralnikov umazanega perila,
 • sortiranje čistih oblačil v omarice.

 

Obseg storitve, kolekcija, frekvenca menjave za posamezne skupine delavcev pri stranki se določi naknadno.

3.3 Nega perila last stranke

Prevzem in dostava perila last stranke se izvaja skupaj z najemnim perilom. 

Perilo dano v nego mora biti primerno za pranje v industrijskih pralnicah.

4 Določila izvedbe in obveznosti stranke 

V pogodbi opredeljeno storitev lahko izvaja samo "Salesianer Miettex".

"Salesianer Miettex" ne prevzema odgovornosti za vračilo perila last stranke, ki ni ustrezno označeno z pralno obstojno oznako.

"Salesianer Miettex" lahko neizdobavljive artikle nadomesti z ustreznimi.
Organizacijska sredstva se lahko uporabljajo samo v okviru sistema Salesianer Miettex.

4.1 Oskrba domov in z inkontinenčnimi podlogami

Oskrba se izvaja v skladu s pravočasnim naročilom.
Umazano perilo se vrača na dogovorjen način in mesto v namenskih vrečah.

Artikli se ne smejo prenašati iz enega dostavnega mesta na drugo dostavno mesto.

4.2 Področje poimenskih delovnih oblačil

Stranka določi odgovorno osebo za naslednja opravila:

 

 • pomere novih uporabnikov oblačil,
 • sporočanje novih uporabnikov in vrsto ter število oblačil "Salesianer Miettex",
 • odjava oseb in vračilo oblačil "Salesianer Miettex",
 • sporočanje spremembe velikostnih številk "Salesianer Miettex",
 • izdajo in prevzem, kot tudi nadomestilo izgubljenih ključev.

 

Stranka je zadolžena za organizacijo vračila uporabljenih oblačil v zbiralnike.

5 Varnost oskrbe

5.1 Oskrba

Najvišja obveza obeh partnerjev je brezhibna oskrba. Za vsako uporabno mesto je na razpolago dovolj najemnega perila. 

5.2 Varovalo

Salesianer Miettex razpolaga z večimi pralnicami v neposredni bližini in na ta način zagotavlja vsaki stranki nemoteno oskrbo. V primeru izpada matične pralnice stranka ne nosi nikakršnih dodatnih stroškov oskrbe.

5.3 Motnje v proizvodnji

Vse relevantne motnje v oskrbi se sporočijo stranki.

6 Izvajanje in obveza

6.1 Količine

Veljavna so štetja "Salesianer Miettex". Stranka ima vsak trenutek pravico izvesti kontrolo. 

6.2 Reklamacije

Stranka je dolžna javiti vse reklamacije v 48 urah. Skrite napake je potrebno pisno sporočiti v roku treh tednov. Poznejše uveljavljanje pomanjkljivosti je izključeno. 

Perilo s trajnimi madeži ali perilo, ki je strgano do te mere, da šivanje ni ekonomično, se vrača posebej in ima priložena pisna obvestila. Stroški nege upravičeno reklamiranega perila se odštejejo pri prvem naslednjem obračunu. 

6.3 Predmeti v perilu

"Salesianer Miettex" ni odgovoren za predmete, ki so v perilu, se pa obvezuje vrniti predmete, v kolikor se najdejo. 

6.4 Odgovonost

"Salesianer Miettex" je do stranke odgovoren v primeru hujših kršitev. 

Pri večjih in manjših kršitvah v okviru predmeta oziroma neizpolnjevanju pogodbe je  "Salesianer Miettex" odgovoren v mejah zavarovanj.

Za to ima "Salesianer Miettex" sklenjena ustrezna zavarovanja.

"Salesianer Miettex" ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi neprimernega perila stranke, kot je na primer nezadostna trdnost, neobstojnost barv, kot tudi ne za škodo na umetnih vlaknih, ki niso ustrezno označena.

"Salesianer Miettex" ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi strankinega nepravilnega sortiranja perila, zaradi skritih napak na perilu, za posledično škodo in za škodo, ki bi nastala zaradi tujkov v perilu. 

"Salesianer Miettex" ne odgovarja za gumbe in zadrge, ki nso primerni za pranje v profesionalnih pralnicah.

"Salesianer Miettex" ne odgovarja za poškodbe zaradi napačnih oznak nege na perilu, kot tudi ne za škodo, če na perilu ni ustreznih oznak za nego perila.

6.5 Varstvo pred okužbami

Stranka mora zagotoviti, da perilo, ki je potencialno okuženo z visoko infektivnimi boleznimi  (Hemoragična mrzlica, kolera, antraks, kuga, steklina, tularemijo ipd.) ustrezno z zakonskimi predpisi izloči. Stranka mora sama zagotoviti dezinfekcijo takega perila.

To dezinficirano perilo mora biti shranjeno v rumenih vrečah, ki jih lahko da na razpolago "Salesianer Miettex".

Perilo potencialno okuženo z infektivnimi boleznimi (Griža, davica, tifus, hepatitis, ipd.) kot tudi perilo pacientov okuženih z MRSA mora stranka pripraviti v rumenih vrečah.

Po potrebi lahko "Salesianer Miettex" dostavi rumene vreče.

6.6 Tajnost

"Salesianer Miettex" in njegovi pooblaščeni sodelavci so zavezani k molčečnosti o vseh podatkih, ki so jim dostopni v okviru izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Zaveza k molčečnosti ne preneha z zaključkom pogodbe. 

7 Obračun in plačilni pogoji

7.1 Obračun

Obračun se izvaja mesečno po v pogodbi določenih cenah. Račun je lahko razdeljen na stroškovna mesta. 

7.2 Prilagoditve cen

Cene se prvo pogodbeno leto ne spreminjajo. Dokazljiva povečanja proizvodnih in materialnih stroškov dajejo SMP-u pravico do sorazmernega povečanja cen. 

8 Trajanje pogodbe

8.1 Roki

Pogodba je sklenjena za dobo 36 mesecev.

V kolikor se pogodba najmanj 12 mesecev pred zaključkom ne prekine, se avtomatično podaljša za 24 mesecev. 

Odpoved je potrebno sporočiti s priporočenim pismom.

Oba pogodbena partnerja imata možnost takojšnje odpovedi v primeru grobega kršenja katerega koli člena pogodbe. 

V primeru, da stranka proda s to pogodbo oskrbovan objekt, mora zagotoviti, da novi lastnik prevzame pogodbene obveznosti. Enako velja tudi v primeru prevzema. 

"Salesianer Miettex" ima pravico odpovedati pogodbo z odpovednim rokom 6 mesecev, v kolikor s pogodbo opredeljene cene ne omogočajo gospodarnega poslovanja.

8.2 Vračilo

V primeru prekinitve pogodbe more stanka odkupiti vso namensko nabavljeno najemno perilo (delovna in zaščitna oblačila) po preostali vrednosti.

Preostala vrednost se računa na podlagi vsakokratne trenutne nabavne vrednosti, od katere se odšteje amortizirana vrednost. Novi kosi se obračunajo po polni vrednosti, pri kosih, ki so v uporabi, pa se za vsako izpolnjeno leto odšteje 25%. Najmanjša vrednost je 25% trenutne nabavne vrednosti.

Za vso ostalo najemno perilo lahko  "Salesianer Miettex" ponudi stranki možnost odkupa po povprečni vrednosti, to je 50% od trenutne nabavne vrednosti. 

V zadnjih treh mesecih stranka ni upravičena do sprememb stanj perila. 

Prav tako od datuma odpovedi pogodbe niso možna spreminjanja asortimentov, artiklov ali dodajanje novih oddelkov. 

9 Obveznost obveščanja

Stranka je dolžna varovati poslovne in produktne skrivnosti "Salesianer Miettex - a". Prav tako je dolžna "Salesianer Miettex" pisno obvestiti v primeru, da ugotovi, da se nekdo tretji zanima za katere koli elemente pogodbe.

10 Končna določila

10.1 Obveza pisnih sprememb

Vse spremembe je potrebno realizirati v pisni obliki.

10.2 Salvatorična klauzula 

Pogodbeni stranki se še dogovorita, da v kolikor bi bilo katerokoli določilo te pogodbe neveljavno ali neizvršljivo, to ne zmanjša veljavnosti ali izvršljivosti ostalih določb in ne vpliva na veljavnost tega sporazuma kot celote. V primeru, da bi bila kadarkoli kakšna določba neveljavna, ali je ne bi bilo mogoče izvršiti, kakor tudi če določeno vprašanje ni urejeno s to pogodbo, potem bo tako določbo ali pogodbeno praznino nadomestila razlaga, ki odseva namen pogodbenih strank in duh te pogodbe ob času njene sklenitve. 

10.3 Mesto izpolnitve in pristojno sodišče

Mesto izpolnitve je Trzin. Pristojno je sodišče v Ljubljani.

 

Higiena sanitarnih prostorov

POGOJI DOBAVE

1a. Bombažne brisače v svitkih in držalo:

Bombažne brisače v svitkih in držala so in ostanejo izključno lastnina Salesianer Miettex Periteks-a, v nadaljevanju SMP.
Storitev obsega dobavo opranih in sveže pripravljenih bombažnih brisač v svitkih kot tudi dobavo in vzdrževanje potrebnih držal za bombažne brisače v svitkih. 

1b. Najemnik se obvezuje, da bo uporabljal  bombažne brisače v svitkih  le od SMP,  brisač ne bo pral sam, temveč bo pranje prepustil izključno SM.  Najemnik se obvezuje izgubo ali večje poškodbe bombažnih brisač v svitkih ali držal za bombažne brisače v svitkih nadomestiti,  po vsakokratnem  veljavnem ceniku. 

2a. Premium Air / Premium SaniTizer / Premium FemCare:

Premium Air: Storitev SMP obsega izdobavo in vzdrževanje Premium Air ter menjavo dišavnih vložkov in baterij v dogovorjenem intervalu.
Premium SaniTizer: Storitev SMP obsega izdobavo in vzdrževanje Premium SaniTizer ter dobavo in menjavo polnila in baterij v dogovorjenem intervalu.
Premium FemCare: Storitev SMP obsega izdobavo in servisiranje Premium FemCare, redno menjavo higienskih vrečk zaščitenih s srebrovimi ioni, kot tudi praznjenje odpadkov FemCare v dogovorjenih intervalih. 

2b. Premium Air / Premium SaniTizer / Premium FemCare so in ostanejo izključno last SMP. Servisiranje in oskrbo lahko izvaja izključno SMP. Najemnik se obvezuje uporabljati izključno polnila, ki jih izdobavlja SMP. V primeru izgube ali namerne poškodbe Premium Air / Premium SaniTizer / Premium FemCare je najemnik odgovoren za povrnitev nadomestne vrednosti v skladu z veljavnim cenikom.

3. Fakturiranje sledi vsake 4 tedne. Znesek računa je potrebno poravnati v 15-ih dneh po datumu izdaje računa, brez popusta. V primeru zamude plačila ima SMP pravico zaračunati 12 % zamudne obresti letno oz. zakonsko določene zamudne obresti, če so te višje, kot tudi vse dajatve in stroške vnovčenja.  Plačila se, ne glede na sklic, vedno knjižijo na najstarejšo odprto terjatev.
Pogodbeni strani soglašata, da  bo najemnik plačeval obveznosti za dobavljeno blago ali storitve s plačilnim nalogom, medsebojnim ali verižnim pobotom, cesijo ali asignacijo. Najemodajalec soglaša, da se v primeru plačila s plačilnim nalogom denarne obveznosti izpolnjujejo na katerikoli transakcijski račun v lasti najemodajalca pri katerikoli banki, pri kateri ima najemodajalec odprt račun, ne glede na to, katera številka transakcijskega računa je navedena na posameznem računu, ki je osnova za izvedbo plačila.
Če najemnik zapadlih terjatev ne poravna v roku enega tedna od opomina in grožnje po prekinitvi pogodbe, je SMP upravičen prekiniti pogodbo, z upoštevanjem  1-tedenskega odpovednega roka.

4. Pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Najemnik jo lahko odpove ob koncu koledarskega leta z upoštevanjem 6-mesečnega odpovednega roka s priporočenim pismom, vendar s strani najemnika ne pred iztekom treh let in ob pogoju, da ima poravnane vse zapadle obveznosti do SMP. Pogodba je sklenjena, ko jo najemnik podpiše in ko jo SMP pisno potrdi ter se prične izvajati s prvo dobavo SMP. Med odpovednim rokom spremembe stanja niso dopustne.  

Najemnik se obvezuje, da bo v primeru, če ne bo upošteval dogovorjenega trajanja pogodbenega razmerja, plačal penale v višini 50% izgubljenega prometa na osnovi neizpolnjene veljavnosti pogodbe.

5.Prevzem blaga velja kot potrdilo polnoštevilčnosti in neoporečne kakovosti. Reklamacije je potrebno sporočiti SMP v roku 24 ur pisno, po faxu ali elektronski pošti.

6. Dokazljiva povečanja proizvodnih in materialnih stroškov dajejo SMP pravico do sorazmernega povišanja cen.

7. Navedeni pogoji veljajo prav tako za vsa dodatna naročila.

8. SMP najemnega blaga ne zavaruje.

9. SMP ni odgovoren za morebitno posledično škodo.

10. V primeru spora je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Bombažne čistilne krpe

POGOJI DOBAVE

1. Najete bombažne čistilne krpe so in ostanejo izključno lastnina Salesianer Miettex Periteks-a, v nadaljnjem besedilu SMP. Podjetje, ki je navedeno na prvi strani, v nadaljnjem besedilu »najemnik«, jamči za vsak odvzem lastnine z denarnim povračilom. Čistilne krpe sme čistiti / vzdrževati samo SMP ali pralnica, ki jo pooblasti SMP. Najemnik ne sme nikoli v celoti ali delno, brezplačno ali proti plačilu prenesti najete čistilne krpe, ki so mu bile dane v uporabo, brez soglasja SMP na tretjo osebo, ali pa dovoliti uporabo najetih čistilnih krp. Najemnik se obveže, da bo vse svoje potrebe po čistilnih krpah kril izključno pri SMP. 2. Storitev, ki jo nudi SMP, obsega dajanje v uporabo bombažnih čistilnih krp, čiščenje v dogovorjenem intervalu, do 5% nadomestilo za vsakokratno količino pranja zaradi obrabe, dobavo in prevzem pri najemniku. 

3. Bombažne čistilne krpe so namenjene izključno čiščenju, plastične zbirne posode pa so namenjene izključno skladiščenju in prevozu bombažnih čistilnih krp v skladu s klasifikacijo UN 1856. Najemnik se obvezuje, da bombažnih čistilnih krp ne bo uporabljala za čiščenje tistih olj, ki ne izvirajo iz normalne uporabe ali za čiščenje razredčil, čistil ter drugih snovi, ki so po veljavni zakonodaji označene kot nevarne. Najemnik odgovarja za morebitne stroške in posledice (npr. stroški odvoza odpadkov, stroški za poseben prevoz), ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe krp in zbirnih posod, prav tako za kršitev izvajanja danih navodil. 

4. Najemnik se obvezuje, da bo ob obračunu plačal pavšal za najem in pranje v višini 100 % tedenske količine najetih krp. Obračun se vrši v 4-tedenskih intervalih. Znesek računa je potrebno plačati v 15-ih dneh po datumu izdaje računa, brez popusta. V primeru zamude pri plačilu je SMP upravičen zaračunati 12 % zamudne obresti letno ali zakonsko določene obresti, kot tudi dajatve in stroške vnovčenja. Plačila se knjižijo vedno na najstarejše terjatve, ne glede na namen.
Pogodbeni strani soglašata, da  bo najemnik plačeval obveznosti za dobavljeno blago ali storitve s plačilnim nalogom, medsebojnim ali verižnim pobotom, cesijo ali asignacijo. Najemodajalec soglaša, da se v primeru plačila s plačilnim nalogom denarne obveznosti izpolnjujejo na katerikoli transakcijski račun v lasti najemodajalca pri katerikoli banki, pri kateri ima najemodajalec odprt račun, ne glede na to, katera številka transakcijskega računa je navedena na posameznem računu, ki je osnova za izvedbo plačila.
Če najemnik zapadlih terjatev ne plača v roku 1. tedna od opomina ali grožnje po prekinitvi pogodbe, je SMP upravičen, da prekine pogodbo z upoštevanjem 1-tedenskega odpovednega roka.

5. Pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Najemnik jo lahko odpove ob koncu koledarskega leta z upoštevanjem 6-mesečnega odpovednega roka s priporočenim pismom, vendar s strani najemnika ne pred iztekom treh let in ob pogoju, da ima poravnane vse zapadle obveznosti do SMP. Pogodba je sklenjena, ko jo najemnik podpiše in ko jo SMP pisno potrdi ter se prične izvajati s prvo dobavo SMP. Med odpovednim rokom spremembe stanja niso dopustne.
V primeru predčasne prekinitve pogodbe, je najemnik odgovorna za nadomestilo škode, ki bi jo SMP imel zaradi predčasno prekinjene pogodbe. SMP si s tem pridržuje pravico do nadomestila nastale škode ki bi jo SMP zaradi prekinitve posledično imel.

6. Prevzem dobave velja kot potrdilo polnoštevilčnosti in neoporečne kakovosti. Za količino krp, ki jih je potrebno dobaviti, je merodajno štetje pri SMP. Pritožbe in reklamacije je potrebno sporočiti SMP v roku 24 ur v pismu, po faksu, ali po elektronski pošti.

7. Dokazljiva povečanja proizvodnih in materialnih stroškov dajejo SMP pravico do sorazmernega povišanja cene oz pavšala.

8. Pripadajoči prevozni stroški se zaračunavajo v skladu s cenikom. 

9. Navedeni pogoji veljajo prav tako za vsa izvršena dodatna naročila.

10. SM čistilnih krp in zbiralnih posod ne zavaruje.

11. Odgovornost SMP za posredno škodo je izključena. 

12. Pristojno sodišče in kraj izvršitve je Ljubljana.

 

Delovna oblačila

DOBAVNI POGOJI

1. Najeto perilo/oblačila so in ostanejo izključna lastnina Salesianer Miettex Periteksa, v nadaljnjem besedilu “SMP“. Podjetje, ki je navedeno na prvi strani, v nadaljnjem besedilu „najemnik“, jamči za vsak odvzem lastnine z denarnim povračilom. Perilo/oblačila sme čistiti in vzdrževati le SMP ali pralnica, ki jo pooblasti SMP. Najemnik se izrecno strinja, da je SMP upravičen svoje pravice in obveznosti po tej pogodbi delno ali v celoti prenesti kateri koli družbi iz skupine Salesianer-Miettex. Najemnik ne sme nikoli v celoti ali delno, brezplačno ali proti plačilu prenesti najetega perila, ki mu je bilo dano v uporabo, brez soglasja SMP na tretjo osebo, ali pa dovoliti uporabo najetega perila. Najemnik se obveže, da bo vse svoje potrebe po najemu perila uresničeval izključno z naročili pri SMP.

2. Storitev, ki jo nudi SMP, obsega dajanje v uporabo perila/oblačil, čiščenje v dogovorjenem intervalu, smotrno vzdrževanje, skladiščenje, brezplačno zamenjavo po obrabi, dobavo in prevzem pri stranki.

3. Najemnik je v celoti odgovoren za izgubljene kose oblačil in garderobnih omaric / zbiralnikov in za vse kose oblačil in garderobnih omaric / zbiralnikov, ki so postali neuporabni zaradi poškodbe ali onesnaženja, ki presega normalno uporabo.

4. Najemnik se obvezuje, da bo ob obračunu plačal kot ceno za najem in pranje pavšal v višini najmanj 100% količine najetega perila krat cena za kos na teden. Dogovorjeni pavšal za najeta oblačila / perilo že vključuje znižanje za čas izpadov pranja, ki nastanejo zaradi  bolezni, dopustov ipd. 

5. Znesek računa je potrebno plačati v 15-ih dneh po datumu izdaje računa, brez popusta. V primeru zamude plačila je SMP upravičen zaračunati 12 % zamudne obresti letno oz. zakonsko določene zamudne obresti, če so te višje, kot tudi vse dajatve in stroške izterjave. Plačilo, ne glede na sklic, vedno poravna  najstarejšo zapadlo terjatev.
Pogodbeni strani soglašata, da  bo najemnik plačeval obveznosti za dobavljeno blago ali storitve s plačilnim nalogom, medsebojnim ali verižnim pobotom, cesijo ali asignacijo. Najemodajalec soglaša, da se v primeru plačila s plačilnim nalogom denarne obveznosti izpolnjujejo na katerikoli transakcijski račun v lasti najemodajalca pri katerikoli banki, pri kateri ima najemodajalec odprt račun, ne glede na to, katera številka transakcijskega računa je navedena na posameznem računu, ki je osnova za izvedbo plačila.

Če najemnik zapadlih terjatev ne plača v roku enega tedna od opomina ali grožnje po prekinitvi pogodbe, je SMP upravičen prekiniti pogodbo, z upoštevanjem 1-tedenskega odpovednega roka. 

6. Pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Najemnik jo lahko odpove ob koncu koledarskega leta z upoštevanjem 6-mesečnega odpovednega roka s priporočenim pismom, vendar s strani najemnika ne pred iztekom treh let in ob pogoju, da ima poravnane vse zapadle obveznosti do SMP. Pogodba je sklenjena, ko jo najemnik podpiše in ko jo SMP pisno potrdi ter se prične izvajati s prvo dobavo SMP. Med odpovednim rokom spremembe stanja niso dopustne. 

7. Najemnik se obvezuje, da bo ob zaključku pogodbenega razmerja, v vsakem primeru in ne glede na razlog odpovedi pogodbe, odkupil:

-najeta rabljena oblačila, garderobne omarice in zbiralnike umazanega perila, ki so pri njem v uporabi na dan prekinitve pogodbe,

-najeta oblačila, posebej izdelana za najemnika, ki se na dan prekinitve pogodbe nahajajo v skladišču SMP ali so naročena pri  proizvajalcu,

po trenutni vrednosti (trenutna vrednost: nova oblačila po začetni ceni, rabljena oblačila po vrednosti v skladu z veljavno lestvico).

8. Prevzem dobave velja kot potrdilo polnoštevilčnosti in neoporečne kakovosti. Za količino, ki jo je potrebno dobaviti, je merodajno štetje pri SMP. Pritožbe in reklamacije je potrebno sporočiti SMP v roku 24 ur pisno, po faksu ali elektronski pošti. 

9. Dokazljiva povečanja proizvodnih in materialnih stroškov dajejo SMP pravico do sorazmernega povišanja cene. 

10. Pripadajoči logistično-administrativni stroški se zaračunavajo v skladu s cenikom. 

11. Navedeni pogoji veljajo prav tako za vsa izvršena dodatna naročila.

12. SMP najetega perila/oblačila ne zavaruje.

13. Odgovornost SMP za posredno škodo je izključena.

14. SMP se zaveže, da bo ravnal s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in bo varoval poslovne tajnosti naročnika in osebne podatke, s katerimi se bo srečeval pri delu v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

15. Kraj izpolnitve je sedež SMP. Pristojno sodišče je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

© SALESIANER MIETTEX GmbH